Τιμές Ρεύματος

Ιούνιος 2024

Τα νέα τιμολόγια ρεύματος θα είναι σε ισχύ από 1/6/2024. Στον πίνακα που ακολουθεί θα βρεις μια εκτίμηση των τιμών παρόχων ρεύματος, σύμφωνα με τα χρωματιστά τιμολόγια.

Επίλεξε την κατηγορία τιμολογίου στην οποία ανήκεις

Τιμές Ρεύματος

Ιούνιος 2024

Τα νέα τιμολόγια ρεύματος θα είναι σε ισχύ από 1/5/2024. Στον πίνακα που ακολουθεί θα βρεις μια εκτίμηση των τιμών παρόχων ρεύματος, σύμφωνα με τα χρωματιστά τιμολόγια.

Οικιακό Γ1/Γ1Ν
Επαγγελματικό Γ21
Επαγγελματικό Γ22
Επαγγελματικό Γ23

Ποια είναι τα νέα τιμολόγια ρεύματος;

Πράσινο

Ειδικό Τιμολόγιο

Τιμή χρέωσης kWh ανακοινώνεται την
ημέρα κάθε μήνα στην ιστοσελίδα του
παρόχου και κοινοποιείται στη PAAEY

-Η τιμή κλειδώνει για ένα μήνα, με πάγιο έως 5€

-Εύκολη σύγκριση τιμών από 1/1/2024

-Χωρίς τέλος πρόωρης αποχώρησης

Μπλε

Σταθερό Τιμολόγιο

Σταθερή τιμή χρέωσης kWh για την περίοδο ισχύος του συμβολαίου

-Με τέλος πρόωρης αποχώρησης, ανά περίπτωση

Κίτρινο

Κυμαινόμενο Τιμολόγιο

-Μεταβλητή τιμή χρέωσης kWh ανάλογα με τη διακύμανση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας

-Χωρίς τέλος πρόωρης αποχώρησης

Πορτοκαλί

Δυναμικό Τιμολόγιο

-Προαπαιτείται έξυπνος μετρητής

Μεταβλητή τιμή χρέωσης για
συγκεκριμένες χρονικές ζώνες

-Ο καταναλωτής επωφελείται τις ώρες που η τιμή είναι χαμηλή

-Χωρίς τέλος πρόωρης αποχώρησης

Εκτιμώμενες Τιμές Παρόχων Ρεύματος – Ιούνιος 2024

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συνεχή ενημέρωση και επικαιροποίηση του περιεχομένου της ιστοσελίδας, πλην όμως ουδεμία ευθύνη φέρουμε για την ακρίβεια των σχετικών υπολογισμών για την παρουσίαση του επωφελέστερου τιμολογίου. To περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας βασίζεται σε υπολογισμούς που πραγματοποιήθηκαν την 10/01/2024, παρέχεται μόνο για σκοπούς πληροφόρησης και σε καμία περίπτωση δεν επέχει χαρακτήρα συμβουλής ή πρόσκληση για σύναψη σύμβασης. Συγκεκριμένα οι τιμές που αναγράφονται βασίζονται στην μέση τιμή του ρεύματος όπως δημοσιεύεται από το χρηματιστήριο ενέργειας και την μέση τιμή του λογαριασμού προσαυξήσεων όπως αυτός έχει δημοσιευτεί στον ΑΔΜΗΕ και στους τύπους διακύμανσης όπως έχουν δημοσιευτεί από τον εκάστοτε πάροχο. Επισημαίνουμε ότι η παρούσα εικόνα αποτελεί πρόβλεψη με τα υπάρχοντα στοιχεία και δεν είναι σε καμία περίπτωση η τελική τιμή. Η τελική τιμή επισημαίνεται ότι ενδέχεται να έχει σημαντική διαφορά από αυτή που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα ανάλογα με το πως θα διαμορφωθεί η χονδρεμπορική τιμή.

Η ΡΑΑΕΥ είναι η εποπτεύουσα αρχή στον τομέα της προμήθειας ενεργειακών προϊόντων, κάθε καταναλωτής μπορεί να απευθύνεται στη ΡΑΑΕΥ σχετικά με θέματα συναφή με τη διαδικασία προμήθειας ενεργειακών προϊόντων, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του.