ο συμμαχοσ σου στην

εξοικονομηση

Ορολογία

EBILL

Είναι η δυνατότητα παραλαβής του λογαριασμού σε ηλεκτρονική μορφή. Οι περισσότερες εταιρείες προσφέρουν αυτή την δυνατότητα αποστολής του λογαριασμού μόνο ηλεκτρονικά και πολλές φορές δίνουν και πρόσθετα προνόμια σε όσους την επιλέξουν. Με αυτό τον τρόπο και νοιάζεσαι για το περιβάλλον και κερδίζεις!

KW

Watt ονομάζεται η μονάδα μέτρησης της ισχύος στο διεθνές σύστημα μονάδων. Ισχύς ενός Watt ισοδυναμεί με μεταφορά ενέργειας ενός τζάουλ (1J) σε χρονικό διάστημα ενός δευτερολέπτου (1s). 1 kW είναι ίσο με 1000 Watts. Τo κιλοβάτ εκφράζει πόση ενέργεια (ισχύ) χρησιμοποιεί ή παράγει μια συσκευή ανά δεδομένη στιγμή.

kWh

Μία κιλοβατώρα είναι η ενέργεια που καταναλώνεται μέσα σε μία ώρα υπό σταθερή ισχύ ενός κιλοβάτ. Η Κιλοβατώρα είναι μονάδα μέτρησης ενέργειας. Διεθνές σύμβολο της μονάδας αυτής είναι kWh, εκ των αρχικών των λέξεων κίλο (χίλιο) – βατ – ώρα στο Διεθνές σύστημα μονάδων.

MW

Σε μεγαλύτερη κλίμακα, αντί του kW, χρησιμοποιείται και η μονάδα Μεγαβάτ (MW): 1 MW = 1000 kW.

Net Metering

Αναφέρεται σε φωτοβολταϊκά συστήματα από αυτοπαραγωγούς (ιδώτες) με ενεργειακό συμψηφισμό (net metering). Η παραγόμενη από το Φ/Β σύστημα ενέργεια συμψηφίζεται με αυτή που καταναλώνεται στην εγκατάσταση μία φορά τον χρόνο. Σε περίπτωση που η παραγόμενη ενέργεια υπερβαίνει την καταναλισκόμενη, ο αυτοπαραγωγός δεν έχει κάποιο επιπλέον όφελος, επομένως συστήνεται η ισχύς του φωτοβολταϊκού συστήματος θα πρέπει να επιλέγεται με βάση τις ετήσιες ενεργειακές ανάγκες του αυτοπαραγωγού.

Αριθμός Παροχής

Πρόκειται για τον αναγνωριστικό αριθμό του ρολογιού της παροχής ρεύματος. Αποτελείται από 11 ψηφία με ενδιάμεσα διαστήματα ή παύλες.

Θα τον βρεις είτε επάνω στον λογαριασμό Ηλεκτρικού Ρεύματος, είτε επάνω στον ίδιο τον μετρητή.

Δημοτικά Τέλη (ΔΤ) – Δημοτικοί Φόροι (ΔΤ) – Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ)

Οι πάροχοι είναι υποχρεωμένοι βάσει των Νόμων Ν.3979/2011 αρθρ.43 παρ.β, 25/75, 429/76, και 1080/80, να συνεισπράττουν με τους λογαριασμούς ρεύματος τα υπέρ τρίτων ποσά των Δημοτικών Τελών και Δημοτικού Φόρου και βάσει του Ν.2130/93 το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας και να διακόπτουν την παροχή εάν αυτά δεν καταβάλλονται από τον καταναλωτή.

Η χρέωση των Δημοτικών Τελών (Δ.Τ.) του Δημοτικού Φόρου (Δ.Φ.) και του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) γίνεται σύμφωνα με τα τετραγωνικά μέτρα που αναφέρονται στο έγγραφο του αρμόδιου Δήμου, το οποίο προσκομίζεται από τον πελάτη κατά την αρχική ηλεκτροδότηση ή με μεταγενέστερο έγγραφο του αρμόδιου Δήμου προς το Διαχειριστή Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ).

Ο υπολογισμός τους γίνεται ως ακολούθως :

Για ΔΤ, ΔΦ :
[(τ.μ. ακινήτου) Χ (συντελεστή ΔΤ ή ΔΦ) Χ (ημέρες έκδοσης λογ/σμού)] / 365 ημέρες

Για ΤΑΠ :
[(τ.μ. ακινήτου) Χ (τιμή ζώνης) Χ (παλαιότητα) Χ (συντ. ΤΑΠ) Χ (ημέρες έκδοσης λογ/σμού)] / 365 ημέρες 

Διαδοχή Πελάτη

Η Διαδοχή Πελάτη είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουμε για να δηλώσουμε στην εταιρεία που μας προμηθεύει ηλεκτρική ενέργεια ή φυσικό αέριο ότι θα αλλάξει ο χρήστης της εγκατάστασης ενός ακινήτου, για το σκοπό της έκδοσης των λογαριασμών κατανάλωσης.

Παραδείγματα περιπτώσεων που απαιτούν τέτοια αλλαγή είναι:

• κατά τη μίσθωση ενός ακινήτου, όπου ο ενοικιαστής είναι ο χρήστης του ακινήτου και ο καταναλωτής ηλεκτρικής ενέργειας / φυσικόυ αερίου αυτού, ενώ κύριος του ακινήτου παραμένει ο εκμισθωτής/ιδιοκτήτης.

• κατά την παραχώρηση χρήσης του ακινήτου σε πρόσωπο άλλο από τον ιδιοκτήτη και αναγραφόμενο στο λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας / φυσικού αερίου.

• κατά την πώληση ακινήτου ή μεταβίβαση ιδιοκτησίας.

Η δήλωση αλλαγής χρήστη είναι απαραίτητη, έτσι ώστε να εκδίδονται οι λογαριασμοί στο όνομα του καταναλωτή που είναι υπόχρεος απέναντι στον Προμηθευτή για την εξόφληση των λογαριασμών κατανάλωσης, σύμφωνα με τη σύμβαση που έχει υπογράψει ο καταναλωτής αυτός, και όχι στο όνομα του προηγούμενου χρήστη ή ιδιοκτήτη.

Εγγύηση

Κατά την υπογραφή της σύμβασης προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος ή φυσικού αερίου, ο πελάτης καλείται να καταβάλει ένα ποσό, που ζητείται αποκλειστικά και μόνο για την εξασφάλιση μελλοντικών οφειλών. Το ποσό αυτό αλλάζει από προμηθευτή σε προμηθευτή και εξαρτάται από το είδος της παροχής που θα εκπροσωπηθεί.

Στις περισσότερες εταιρείες μέσω πληρωμής με πάγια εντολή, η εγγύηση δεν χρεώνεται ή επιστρέφεται στον επόμενο λογαριασμό από την ενεργοποίησή της.

Όταν γίνεται αλλαγή προμηθευτή, ο προηγούμενος θα εκδώσει έναν τελικό λογαριασμό στον οποίο συμψηφίζεται η οφειλή που μπορεί να έχεις μέχρι την ημερομηνία αλλαγής με την εγγύηση. Αν το ποσό είναι πιστωτικό, σου επιστρέφεται.

Σε κάθε περίπτωση η εγγύηση είναι χρήματα δικά σου και όχι έσοδο του προμηθευτή. 

Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης

Το Κράτος με νομοθετική ρύθμιση επέβαλε σε όλους τους Καταναλωτές τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στους λογαριασμούς ρεύματος. Ο πάροχος συνεισπράτει με τους λογαριασμούς ρεύματος τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) και τον αποδίδει στο Κράτος. Η επιβολή του (ΕΦΚ) ξεκίνησε από 2.5.2010. Τον ΕΦΚ χρεώνονται όλοι οι καταναλωτές ανεξαρτήτως του Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας που έχουν επιλέξει. Ο ΕΦΚ χρεώνεται μόνο στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς, υπολογίζεται επί της κατανάλωσης και υπόκειται σε ΦΠΑ.

Τύπος υπολογισμού: τιμή ΕΦΚ x kWh

Ειδικό Τέλος 5‰ – ΕΙΔ.ΤΕΛ 5‰ (Ν. 2093/92)

Οι πάροχοι υποχρεούνται σύμφωνα με το Ν.2093/92 (άρθρο 9 παρ. 5, 6, 7) να συνεισπράτουν με τους λογαριασμούς ρεύματος τη χρέωση για το Ειδικό Τέλος 5‰ ή αλλιώς Δικαίωμα Εκτέλεσης Τελωνειακών Εργασίών (ΔΕΤΕ) και να την αποδίδουν στο Κράτος. Αφορά σε φόρο που αποτελεί αποζημίωση ανταποδοτικού χαρακτήρα που καταβάλλουν οι συναλλασσόμενοι με τα τελωνεία, με αίτημα την εξυπηρέτησή τους σε 24ωρη βάση, Σαββατοκύριακα, αργίες, εκτός τελωνειακού καταστήματος.

Η εκτιμώμενη μέση επιβάρυνση λόγω ΕΙΔ.ΤΕΛ 5‰ είναι της τάξης των 0,5 ευρώ ανά 1.000 kWh. Επισημαίνεται ότι η χρέωση για ΕΙΔ.ΤΕΛ 5‰ υπολογίζεται στους ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥΣ λογαριασμούς επί της αξίας του καταναλισκόμενου ρεύματος προσαυξημένης με τη χρέωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης.

Δεν υπόκειται σε χρέωση ΦΠΑ.

Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ)

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το τέλος αυτό προορίζεται για την αποζημίωση των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Αποτελεί τη συνεισφορά όλων μας στη μείωση εκπομπών αερίων ρύπων μέσω προώθησης των ΑΠΕ. Οι μοναδιαίες χρεώσεις για το ΕΤΜΕΑΡ βασίζονται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων υπόκειται σε ΦΠΑ.
Τύπος υπολογισμού : τιμή ΕΤΜΕΑΡ x kWh

Η Μοναδιαία χρέωση που έχει οριστεί για όλους τους τύπους τιμολογίων είναι 0,017€/kWh

Εκκαθαριστικός λογαριασμός

Ο Εκκαθαριστικός λογαριασμός απεικονίζει την πραγματική χρήση ηλεκτρικού ρεύματος ή φυσικού αερίου για την περίοδο που αναγράφει. Ανεξάρτητα από τον Προμηθευτή που έχεις επιλέξει στο Ρεύμα, η καταμέτρηση γίνεται από τον ΔΕΔΔΗΕ κάθε 120 ημέρες περίπου για τους οικιακούς πελάτες. Στο Φυσικό Αέριο η καταγραφή των ενδείξεων γίνεται από 3 έως 5 φορές τον χρόνο ανάλογα με τον τύπο μετρητή από τον Αρμόδιο Διαχειριστική του Δικτύου Διανομής.

Ο εκκαθαριστικός λογαριασμός περιλαμβάνει την αξία της κατανάλωσης όλης της περιόδου που καταμετρήθηκε, π.χ. όλου του 4μήνου για τους οικιακούς πελάτες, μειωμένη κατά το ποσό που ήδη χρεώθηκε στον ενδιάμεσο Έναντι λογαριασμό, ως Έναντι Αξία Κατανάλωσης.

Στους περισσότερους Προμηθευτές μπορείς στους ενδιάμεσους λογαριασμούς (έναντι) να δίνεις εσύ την μέτρησή σου ώστε πάντα οι λογαριασμοί που θα εκδίδονται να απεικονίζουν την πραγματική σου κατανάλωση.

Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία – ΕΡΤ (Ν.4324/29.04.15)

Με το Νόμο 4324 /29.04.2015 (ΦΕΚ Α 44/29-4-2015) ανασυστάθηκε η «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)». Σύμφωνα με τον υπόψη Νόμο όλοι οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας είναι υποχρεωμένοι να εισπράττουν μέσω των λογαριασμών ρεύματος το ανταποδοτικό τέλος υπέρ της εταιρίας ΕΡΤ Α.Ε.
Το ύψος του ανταποδοτικού τέλους ανέρχεται στο ποσό των 36€ το χρόνο, ανά παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, και υπολογίζεται σε κάθε λογαριασμό των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας για τη χρονική περίοδο στην οποία αυτός αναφέρεται.

Απαλλάσσονται από τα ποσά υπέρ ΕΡΤ:

1. οι μετρητές που αφορούν σε κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικιών
2. το Ελληνικό Δημόσιο
3. τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου
4. οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης
5. οι πάσης φύσεως Χριστιανικοί Ιεροί Ναοί, Ναοί και χώροι λατρείας και τα νεκροταφεία
6. οι παροχές που ηλεκτροδοτούν αρδευτικές, κτηνοτροφικές και πτηνοτροφικές μονάδες
7. οι λογαριασμοί ρεύματος των πελατών, που η αξία ηλεκτρικής ενέργειας δεν υπερβαίνει το ποσό των 10€ μηνιαίως.

Με άλλα λόγια το τέλος υπέρ ΕΡΤ δε χρεώνεται στους λογαριασμούς ρεύματος όπου η κατανάλωση είναι πολύ μικρή ή μηδενική.

Έναντι λογαριασμός

Ο Έναντι λογαριασμός είναι ένας «κατ’ εκτίμηση λογαριασμός» και ο υπολογισμός του γίνεται με βάση ιστορικά στοιχεία της παροχής, όπως καταναλώσεις αντίστοιχης χρονικής περιόδου προηγούμενου έτους κτλ, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια στις πραγματικές καταναλώσεις του. Το ποσό που χρεώνεται στον Έναντι ως Έναντι Αξία Κατανάλωσης αφαιρείται από τον Εκκαθαριστικό λογαριασμό.
Στους περισσότερους Προμηθευτές μπορείς σε συγκεκριμένες ημερομηνίες να δίνεις εσύ την μέτρησή σου ώστε πάντα οι λογαριασμοί που θα εκδίδονται να απεικονίζουν την πραγματική σου κατανάλωση.

Ένδειξη μετρητή

Όταν κάνεις μία αίτηση αλλαγής παρόχου, το συνηθέστερό είναι να ζητήσουν την ένδειξη του μετρητή σου. Με αυτό τον τρόπο ο νέος προμηθευτής θα ξεκινήσει την χρέωσή του από εκείνο το σημείο. Επίσης μπορείς αν θέλεις κάθε μήνα να στέλνεις την ένδειξη του μετρητή στον προμηθευτή σου για να εκδίδεται εκκαθαριστικός λογαριασμός.
Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι να βρεις τον μετρητή σου σύμφωνα με τον αριθμό που αναγράφει ο λογαριασμός σου και να καταγράψεις τον αριθμό που θα δεις.

Για το ρεύμα σου, εάν έχεις και νυχτερινό τιμολόγιο θα πρέπει να καταγράψεις δύο μετρήσεις (ένδειξη Κ και ένδειξη Μ).
Οι μετρητές ποικίλουν συνήθως ανάλογα με το πότε τοποθετήθηκαν και κάποιοι είναι πιο δύσκολο να διαβαστούν από άλλους. Μην σε προβληματίζει! Βγάλε μία φωτογραφία και στείλε αυτή στον προμηθευτή.

Εργοταξιακό ρεύμα

Το εργοταξιακό ρεύμα δίνεται από τον ΔΕΔΔΗΕ για να γίνουν οικοδομικές εργασίες. Με την ολοκλήρωση των οικοδομικών εργασιών θα πρέπει να γίνουν διαδικασίες μετάβασης στα υπάρχοντα τιμολόγια.

Ηλεκτρονικός Κωδικός Αναγνώρισης Σημείου Παράδοσης (ΗΚΑΣΠ)

Κάθε Σημείο Παράδοσης Φυσικού Αερίου χαρακτηρίζεται μέσω ενός μοναδικού Ηλεκτρονικού Κωδικού Αναγνώρισης Σημείου Παράδοσης (ΗΚΑΣΠ), που αποτελείται από είκοσι (20) μοναδικούς χαρακτήρες. Ο ΗΚΑΣΠ καθορίζεται από τον Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής και περιλαμβάνεται στην αρχική Σύμβαση Σύνδεσης. Θα τον βρεις είτε επάνω στον λογαριασμό Φυσικού Αερίου, είτε επάνω στον ίδιο τον μετρητή. 

Θαλής

Όλοι οι προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος, μετά την υπογραφή της αίτησης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, καταχωρούν ένα αίτημα στο Πληροφοριακό Σύστημα του ΔΕΔΔΗΕ για την εκπροσώπηση της παροχής.

Μετά την καταχώρηση πραγματοποιείται αυτόματα από το σύστημα αρχικός έλεγχος των καταχωρημένων στοιχείων (ύπαρξη, κατάσταση μετρητών κτλ.) και καταγράφεται η ένδειξη εγκρίθηκε/απορρίφθηκε. Εάν το αίτημα είναι εγκριθεί η αρμόδια περιοχή του ΔΕΔΔΗΕ προβαίνει σε έλεγχο.

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο

Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) θεσπίστηκε για την προστασία των ευπαθών ομάδων καταναλωτών και παρέχεται σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.10 (ΦΕΚ Β’ 1403/06.09.2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Οι αιτήσεις ένταξης στο νέο ΚΟΤ υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ειδικού προγράμματος της Η.ΔΙ.Κ.Α. (www.idika.gr).

Υπάρχουν 2 κατηγορίες Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου:

ΚΟΤ Α
Στην κατηγορία αυτή υπάγονται όσοι πληρούν τα κριτήρια λήψης Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ):

i. Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 90.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως 150.000 ευρώ.

ii. Η αντικειμενική δαπάνη της κινητής περιουσίας του νοικοκυριού (επιβατικά ΙΧ αυτοκίνητα ή και δίκυκλα) δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολό της το ποσό των 6.000 ευρώ.

iii. Το συνολικό ύψος εισοδήματος, έως έξι μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης, δεν μπορεί να υπερβαίνουν τα ποσά στον Πίνακα 1. 

Η παρεχόμενη έκπτωση στην τιμή του ρεύματος (ανταγωνιστικό τιμολόγιο) 75 ευρώ/MWh και απαλλαγή από χρεώσεις χρήσης δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ) και διανομής (ΑΔΜΗΕ).

ΚΟΤ Β
Στη κατηγορία αυτή υπάγονται όσοι πληρούν τα  εισοδηματικά κριτήρια του Πίνακα 2. 

Για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος προστίθεται το ποσό των 4.500 ευρώ και για κάθε επιπλέον ανήλικο μέλος το ποσό των 2.250 ευρώ, μέχρι του συνολικού ορίου των 31.500 ευρώ ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του νοικοκυριού. Να έχουν οι ίδιοι και τα μέλη του νοικοκυριού τους, με βάση τους ορισμούς τους άρθρου 2 της Γ.Δ.5οικ.2961-10/24.1.2017 απόφασης «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης», ακίνητη περιουσία, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με συνολική φορολογητέα αξία, με βάση τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) που προκύπτει από την τελευταία εκδοθείσα πράξη προσδιορισμού φόρου, έως το ποσό των 120.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως ανώτατο όριο 180.000 ευρώ. Τα μέλη του νοικοκυριού τους να μην εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελείας και να μην δηλώνουν δαπάνες διαβίωσης για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής, δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία και για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό, με βάση τις τελευταίες εκκαθαρισμένες δηλώσεις φόρου εισοδήματος των μελών του νοικοκυριού για τις οποίες έχει λήξει η οριζόμενη από τις κείμενες διατάξεις ή η παραταθείσα με οποιονδήποτε τρόπο προθεσμία υποβολής.

Για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω τα εισοδηματικά όρια του παραπάνω πίνακα αυξάνονται κατά οκτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ.

Για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ’ οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή τους, τα εισοδηματικά όρια του παραπάνω πίνακα αυξάνονται κατά δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ. Ενημερωτικό για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ)
Σε αυτή την περίπτωση η έκπτωση στην τιμή του ρεύματος είναι 45 ευρώ/MWh, με αποτέλεσμα στο σύνολο του τιμολογίου η έκπτωση να διαμορφώνεται περί του 35%.

Όρια τετραμηνιαίας κατανάλωσης:
Τα όρια τετραμηνιαίας (120 ημερών) κατανάλωσης για τιμολόγηση με Κ.Ο.Τ. Α και Κ.Ο.Τ. Β είναι στον Πίνακα 3

Για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος προστίθεται κατανάλωση 200 kWh και για κάθε επιπλέον ανήλικο μέλος κατανάλωση 100 kWh, μέχρι του συνολικού ορίου των 2.400 kWh ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του νοικοκυριού.
Για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω τα παραπάνω όρια κατανάλωσης αυξάνονται κατά 300 kWh.
Για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ’ οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή τους, τα παραπάνω όρια κατανάλωσης αυξάνονται κατά 600 kWh.

Μέση Τάση

Ο τύπος ρεύματος που εξυπηρετεί μεγάλες επιχειρήσεις με Συμφωνημένη Ισχύ άνω των 250kVA.
Εάν έχετε παροχή μέσης τάσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά στο 2155050000 προκειμένου να αναζητήσουμε την πιο ανταγωνιστική προσφορά για εσάς.

Μετρητής

Η συσκευή που μετράει την κατανάλωση ρεύματος ή φυσικού αερίου.

Μονοφασικό / Τριφασικό ρεύμα

Υπάρχουν δύο ειδών παροχές ρεύματος: Η μονοφασική και η τριφασική. Κατά την παραγωγή το ρεύμα είναι πάντα τριφασικό. Στο Μονοφασικό οι καταναλωτές παίρνουν μία από τις 3 φάσεις και στο τριφασικό και τις τρεις.

Εργοταξιακό ρεύμα

Το εργοταξιακό ρεύμα δίνεται από τον ΔΕΔΔΗΕ για να γίνουν οικοδομικές εργασίες. Με την ολοκλήρωση των οικοδομικών εργασιών θα πρέπει να γίνουν διαδικασίες μετάβασης στα υπάρχοντα τιμολόγια.

Νυχτερινό Τιμολόγιο

Το Οικιακό Νυχτερινό Τιμολόγιο (με Χρονοχρέωση) Γ1Ν είναι ένα τιμολόγιο διπλής χρέωσης, δηλαδή οι καταναλώσεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του 24ώρου, χρεώνονται με διαφορετικές τιμές, την τιμή του Οικιακού Τιμολογίου Γ1 στις ώρες χρέωσης “Ημέρας” και με μειωμένη τιμή “Νύχτας” στις ώρες μειωμένης χρέωσης.

Το ωράριο του νυχτερινού τιμολογίου καθορίζεται από το ΔΕΔΔΗΕ.

Χειμερινή περίοδος: 

1 Νοεμβρίου έως 30 Απριλίου  02:00 – 08:00 και 15:00 – 17:00, για τους πελάτες που είναι συνδεδεμένοι στο Δίκτυο της Ηπειρωτικής Χώρας και των διασυνδεδεμένων με αυτήν νησιών 02:00 – 08:00 και 15:30 – 17:30, για τους πελάτες των μη διασυνδεμένων νησιών με τμηματικό ωράριο.

Θερινή περίοδος: 1 Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου· 23:00 – 07:00

ΟΤΣ

Η Οριακή Τιμή του Συστήματος (ΟΤΣ) είναι η τιμή στην οποία εκκαθαρίζεται η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και αποτελεί την τιμή που εισπράττουν όλοι όσοι εγχέουν ενέργεια στο Σύστημα και πληρώνουν όλοι όσοι ζητούν ενέργεια από το Σύστημα. Συγκεκριμένα, η Οριακή Τιμή του Συστήματος διαμορφώνεται από τον συνδυασμό των προσφορών τιμών και ποσοτήτων που υποβάλλουν κάθε μέρα οι διαθέσιμες μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, και του ωριαίου φορτίου ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, που διαμορφώνεται σε καθημερινή βάση από τους καταναλωτές.
Επιχειρώντας μια απλή περιγραφή του τρόπου υπολογισμού της Οριακής Τιμής του Συστήματος, σύμφωνα με τις βασικές αρχές της μικροοικονομικής θεωρίας, μπορεί να αναφερθεί ότι οι μονάδες παραγωγής κατατάσσονται αναλόγως των προσφορών τους σε αύξουσα σειρά, ξεκινώντας από την χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή για ορισμένη ποσότητα ενέργειας και καταλήγοντας στην υψηλότερη προσφερόμενη τιμή. Στο σημείο, όπου οι προσφερόμενες ποσότητες ενέργειας εξυπηρετούν το ζητούμενο φορτίο, καθορίζεται και η Οριακή Τιμή του Συστήματος.

Στην ουσία, η Οριακή τιμή του Συστήματος συμπίπτει με την προσφορά της τελευταίας μονάδας που πρέπει να λειτουργήσει για να καλυφθεί η ζήτηση.

Πάγιο

Είναι το σταθερό ποσό που χρεώνεται σε κάθε λογαριασμό ανεξάρτητα της κατανάλωσης. Σε κάποια προγράμματα το πάγιο είναι μηδενικό, ενώ σε κάποια άλλα μπορεί να τροποποιείται ανάλογα με το ύψος της κατανάλωσης ή τον τύπο της παροχής που διαθέτεις.

ΡΑΑΕΥ

Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (πρώην ΡΑΕ) είναι ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή, η οποία συστήθηκε με το ν.2773/1999, και μετονομάστηκε το 2023 με τον νόμο 5037 σε ΡΑΑΕΥ, στο πλαίσιο εναρμόνισης με τις Οδηγίες 2003/54/ΕΚ και 2003/55/ΕΚ για τον ηλεκτρισμό και το φυσικό αέριο, με κύρια αρμοδιότητά της να εποπτεύει την εγχώρια αγορά ενέργειας, σε όλους τους τομείς της, εισηγούμενη προς τους αρμόδιους φορείς της Πολιτείας και λαμβάνοντας η ίδια μέτρα για την επίτευξη του στόχου της απελευθέρωσης των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.

Ειδικότερα, η ΡΑΑΕΥ έχει αναλάβει πλέον αποφασιστικό ρόλο στα παρακάτω θέματα:
• Χορήγηση αδειών παραγωγής
• Παρακολούθηση και εποπτεία της αγοράς ενέργειας
• Προστασία των καταναλωτών
• Παρακολούθηση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας
• Χορήγηση αδειών
• Εποπτεία επί των Ανεξάρτητων Διαχειριστών Μεταφοράς
• Έγκριση τιμολογίων μη ανταγωνιστικών δραστηριοτήτων
• Χορήγηση εξαίρεσης από υποχρεώσεις παροχής πρόσβασης τρίτων
• Παρακολούθηση πρόσβασης στις ενεργειακές διασυνδέσεις
• Λήψη ρυθμιστικών μέτρων για την εύρυθμη λειτουργία των ενεργειακών αγορών

Ρήτρα Αναπροσαρμογής Χρεώσεων Προμήθειας

H Ρήτρα Αναπροσαρμογής Χρεώσεων Προμήθειας είναι μηχανισμός αναπροσαρμογής των χρεώσεων προμήθειας και αντικατοπτρίζει τις διακυμάνσεις του κόστους προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

Ανάλογα με την εταιρεία και το πρόγραμμα που θα επιλέξετε, η ρήτρα εφαρμόζεται διαφορετικά. Θα βρείτε αναλυτικές πληροφορίες σε όλα τα προγράμματα και μπορείτε να φιλτράρετε και τα αποτελέσματά σας.

Ρυθμιζόμενες χρεώσεις

Αφορά στις χρεώσεις που επιβαρύνονται όλοι οι καταναλωτές που κάνουν χρήση του Εθνικού Ηλεκτρικού Ρεύματος (δηλαδή τα δίκτυα μεταφοράς και διανομής ρεύματος, τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας και το ειδικό τέλος Μείωσης Εκπομπών Ρύπων). Οι χρεώσεις αυτές είναι ίδιες για όλους τους καταναλωτές, ανεξαρτήτως του προμηθευτή που έχουν επιλέξει.

Συμφωνημένη Ισχύς Παροχής (kVA)

H Συμφωνημένη Ισχύς Παροχής αναφέρεται στην μέγιστη ισχύ που ο πελάτης μπορεί να απορροφήσει από το δίκτυο και της οποίας η παράδοση διασφαλίζεται από το Διαχειριστή του Δικτύου.

Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου (ΥΔΕ )

Σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία (Ν. 4483/65), είναι υποχρεωτικός ο επανέλεγχος των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων από αδειούχους εγκαταστάτες ηλεκτρολόγους, οι οποίοι και εκδίδουν σχετική Υπεύθυνη Δήλωση που υποβάλλεται στο ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ.

Γενικά, το πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου ή υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, η λεγόμενη ΥΔΕ είναι το έγγραφο που πιστοποιεί ότι οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις είναι κατάλληλες. Αυτό το έγγραφο το εκδίδει ο επαγγελματίας ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης που διαθέτει άδεια και ειδικά όργανα μέτρησης.

Ο επανέλεγχος διενεργείται σε τακτά χρονικά διαστήματα.Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στις κατοικίες ο επανέλεγχος πρέπει να διενεργείται τουλάχιστον κάθε 14 χρόνια, ενώ στους επαγγελματικούς χώρους (χωρίς εύφλεκτα υλικά) κάθε 7 χρόνια.

Υψηλή Τάση

Η μεταφορά ηλεκτρικής ισχύος από τους σταθμούς παραγωγής στους υποσταθμούς (Υ/Σ) μεταφοράς. Η μεταφορά γίνεται μέσω του δικτύου Υψηλής και Υπερ-υψηλής Τάσης

Χαμηλή Τάση

Ο τύπος ρεύματος που εξυπηρετεί μικρές επιχειρήσεις και οικιακούς καταναλωτές

Χρέωση για εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα CO2

Aφορά το κόστος των Προμηθευτών για τα δικαιώματα εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα (CO2) που μετακυλίουν οι μονάδες παραγωγής στους Προμηθευτές μέσω των προσφορών τους κατά τον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό.

Χρεωστέα Ζήτηση ή Χρέωση Ισχύος

Υπολογίζεται στις παροχές ισχύος μεγαλύτερης των 35 kVA (συνήθως επαγγελματικά τιμολόγια) και δηλώνει το μέγιστο της ζητούμενης ισχύος στην περίοδο που αφορά ο λογαριασμός.

Παράδειγμα: 
Ας υποθέσουμε ότι έχεις επιχείρηση με συμφωνημένη ισχύ 135 kVA (αναγράφεται στο λογαριασμό σου), δηλαδή μπορείς – έχεις συμφωνήσει κάθε στιγμή να κάνεις χρήση από το δίκτυο μέχρι 135 kW ισχύ. Αν κάποια μέρα η συνολική ζήτηση, βάσει της ισχύος που αποδίδουν και καταναλώνουν οι συσκευές, ανέβει στιγμιαία στα 145 kW (η ασφάλεια του μετρητή το επιτρέπει), ο μετρητής θα καταγράψει 10 kW παραπάνω από το συμφωνημένο. Για τα 10 kW που ζήτησες παραπάνω από το συμφωνημένο (δεν έχει σημασία η διάρκεια), θα χρεωθείς επιπλέον της χρέωσης κατανάλωσης (σε kWh) και την χρέωση ισχύος (χρεωστέα ζήτηση) για την περίοδο κατανάλωσης που θα εκκαθαριστεί στο λογαριασμό.

Πώς προκύπτει αυτή η επιπλέον ζήτηση;
Όλες οι συσκευές που λειτουργούν με επαγωγικά/χωρητικά στοιχεία κυκλωμάτων (πηνία, πυκνωτές), δηλαδή ό,τι έχει κινητήρα (ψυγείο, κλιματιστικό, ηλεκτρική σκούπα, πιστολάκι μαλλιών, κ.τ.λ.), καθώς και όλες οι λάμπες αερίου (φθορισμού, οικονομίας, κ.τ.λ.), καταναλώνουν για λίγη ώρα μετά την εκκίνησή τους 3 έως 5 φορές παραπάνω ισχύ από την ονομαστική τους. Αν δηλαδή το ψυγείο είναι προδιαγραφών π.χ. 2 kW (2.000 Watt), κάθε φορά που ξεκινά το μοτέρ του, καταναλώνει για λίγα δευτερόλεπτα 6 kW έως 10 kW! Και το μοτέρ ξεκινά περισσότερες φορές, όσο πιο πολλές φορές ανοίγουμε και κρατάμε ανοιχτή την πόρτα του ψυγείου. Και η χρήση λοιπόν των συσκευών, επηρεάζει τη χρεωστέα ζήτηση.

Ο μαθηματικός τύπος που συσχετίζει τη χρεωστέα ζήτηση (Χ.Ζ.) με την συμφωνημένη ισχύ (Σ.Ι.) είναι ο εξής:
kW = kVA x συνφ
Όπου:
kVA = Συμφωνημένη Ισχύς
συνφ = ο συντελεστής ισχύος ο οποίος ισούται με 1 όταν η Τάση (Volt) και η Ένταση (Ampere) δεν έχουν διαφορά φάσης, πρακτικά στις παροχές έως 35 kVA.

Χρέωση Προμήθειας 

Αφορά τον υπολογισμό της χρέωσης του ηλεκτρικού ρεύματος ή του φυσικού αερίου, βάσει της καταναλωθείσας ενέργειας και του ισχύοντος τιμοκαταλόγου (ανταγωνιστικές χρεώσεις τιμολογίου). Αφορά δηλαδή στο κόστος και τις λοιπές δαπάνες για την παραγωγή και την προμήθεια της ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου στους πελάτες.

Σύγκρινε παρόχους Ενέργειας σε 1′

& εξοικονόμησε έως 30% στο ρεύμα σου!