ο συμμαχοσ σου στην

εξοικονομηση

Φυσικό Αέριο - Συχνές Ερωτήσεις

Το φυσικό αέριο αποτελεί μίγμα αερίων υδρογονανθράκων (κύρια αποτελείται από μεθάνιο), το οποίο εξάγεται από τις υπόγειες κοιλότητες υπό υψηλή πίεση και μεταφέρεται προς τους τόπους όπου πρόκειται να χρησιμοποιηθεί όπως είναι, χωρίς την ανάγκη περαιτέρω επεξεργασίας. Πρόκειται για κατ’ εξοχήν οικολογική ενέργεια, αφού δεν περιέχει ενώσεις θείου, που συγκαταλέγονται στις κύριες αιτίες περιβαλλοντικής ρύπανσης. Είναι η λιγότερο ρυπογόνος πρωτογενής πηγή ενέργειας που υπάρχει σήμερα. Απόλυτα φυσικό προϊόν, μη τοξικό, ελαφρύτερο από τον αέρα, άχρωμο και άοσμο: η χαρακτηριστική οσμή του προσδίδεται στο στάδιο της διανομής, προκειμένου να γίνεται αντιληπτή η παρουσία του. 

Οικιακά προγράμματα
• Αντίγραφο Ταυτότητας
• Τελευταίος Εξοφλημένος Λογαριασμός (Υφιστάμενη Σύνδεση) ή Σύμβαση Σύνδεσης του διαχειριστή φυσικού αερίου (Νέα Σύνδεση)
• Ε9 ή μισθωτήριο

Επαγγελματικά Προγράμματα
• Αντίγραφο Ταυτότητας Νόμιμου Εκπροσώου
• Τελευταίος Εξοφλημένος Λογαριασμός
• ΦΕΚ Εκπροσώπησης ή Καταστατικό
• Ε9 ή μισθωτήριο
• Έναρξη επαγγέλματος για Ατομικές επιχειρήσεις

Ναι, μπορείτε, αρκεί να εξουσιοδοτήσετε τον πάροχο της επιλογής σας, να υποβάλει την Αίτηση Σύνδεσης του ακινήτου σας με το δίκτυο φυσικού αερίου στην αρμόδια Εταιρεία Διανομής Αερίου (ΕΔΑ).

Παράλληλα υπογράφετε και τη Σύμβαση Προμήθειας Φυσικού Αερίου για το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει. 

Η αίτηση μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά για την Αττική  και για την Θεσσαλονίκη 

Μπορείτε να δείτε την διαθεσιμότητα του δικτύου ανάλογα με την περιοχή που βρίσκεστε εδώ: 

1. Υποβολή αίτησης σύνδεσης 
2. Συλλογή προσφορών για κόστος εσωτερικής εγκατάστασης 
3. Υπογραφή σύμβασης σύνδεσης 
4. Τοποθέτηση μετρητή 
5. Κατασκευή εσωτερικής εγκατάστασης 
6. Έλεγχος εσωτερικής εγκατάστασης  και ενεργοποίηση  

Προκειμένου να μεταβιβαστεί η Σύμβαση Προμήθειας φυσικού αερίου, από έναν υφιστάμενο σε ένα νέο χρήστη της εγκατάστασης, είναι απαραίτητη η προσκόμιση των παρακάτω : 
• Κωδικός Παροχής  υφιστάμενου Πελάτη, ή Ηλεκτρονικός Κωδικός Αναγνώρισης του Σημείου Παράδοσης (ΗΚΑΣΠ), ή Serial Number του μετρητή φυσικού αερίου (ή εναλλακτικά ένας παλιός λογαριασμός που να πιστοποιεί τα ανωτέρω στοιχεία). 
• Ένδειξη του μετρητή φυσικού αερίου (τα μαύρα ψηφία από το καντράν του μετρητή, που δείχνουν τα συνολικά μετρημένα κυβικά κατά την ημερομηνία μεταβίβασης, ή φωτογραφία του μετρητή). 
• Φωτοτυπίες ταυτότητας του παλιού (υφιστάμενου) και του νέου (διαδόχου) Πελάτη 
• Γνωστοποίηση ΑΦΜ & ΔΟΥ του νέου (διαδόχου) Πελάτη 
• ΙΒΑΝ τραπεζικών λογαριασμών του παλιού (υφιστάμενου) και του νέου (διαδόχου) Πελάτη, για την επιστροφή της εγγύησης (φωτοτυπία 1ης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης, ή άλλο σχετικό έγγραφο). 
  
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ 
o Σε περίπτωση νέου ενοικιαστή ή χρήστη του ακινήτου : Μισθωτήριο ή παραχωρητήριο του ακινήτου σε ισχύ (αντίγραφο από το πληροφοριακό σύστημα TAXIS, ή συμφωνητικό θεωρημένο από την Εφορία). 
o Σε περίπτωση ιδιοκτήτη του ακινήτου : Αντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας. (Εφόσον υπάρχουν πολλοί συνιδιοκτήτες του ακινήτου, απαιτείται και η υποβολή σχετικών Υπεύθυνων Δηλώσεων εκ μέρους της πλειοψηφίας των συνιδιοκτητών). 
o Σε περίπτωση νέου Διαχειριστή Πολυκατοικίας με κεντρική θέρμανση : Αντίγραφο του πρακτικού απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της πολυκατοικίας για την εκλογή του νέου Διαχειριστή. 
o Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν είναι Φυσικό Πρόσωπο (π.χ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΣΩΜΑΤΕΙΟ – ΙΔΡΥΜΑ – ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ) : Τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά. 
 

Κάθε Σημείο Παράδοσης Φυσικού Αερίου χαρακτηρίζεται μέσω ενός μοναδικού Ηλεκτρονικού Κωδικού Αναγνώρισης Σημείου Παράδοσης (ΗΚΑΣΠ), που αποτελείται από είκοσι (20) χαρακτήρες, μοναδικούς για κάθε Σημείο Παράδοσης του Δικτύου Διανομής. Ο ΗΚΑΣΠ καθορίζεται από τον Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής και περιλαμβάνεται στη Σύμβαση Σύνδεσης. Μετά την απόδοση του ΗΚΑΣΠ, σε κάθε επόμενη επικοινωνία σχετικά με το αντίστοιχο Σημείο Παράδοσης μεταξύ του Διαχειριστή, της Εταιρείας και του Τελικού Πελάτη, ο ΗΚΑΣΠ χρησιμοποιείται υποχρεωτικώς ως αναφορά. 

Ανάλογα με την χρήση αντικαθιστά: 
• το πετρέλαιο θέρμανσης 
• το πετρέλαιο κίνησης 
• το ηλεκτρικό ρεύμα 
• το υγραέριο 
• το μαζούτ 
• ή συνδυασμό των αναφερομένων προϊόντων 

Το φυσικό αέριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για: 
• Παροχή ζεστού νερού χρήσης 
• Θέρμανση χώρων 
• Παραγωγή ατμού 
• Μαγείρεμα 
• Κλιματισμό 
• Συμπαραγωγή (ταυτόχρονη παραγωγή ηλεκτρικής & θερμικής ενέργειας) 
• Πλήθος Επαγγελματικών χρήσεων (στεγνοτήρια, αρτοποιία, εστιατόρια κ.α.) 
• Βιομηχανική Χρήση (κύρια για κάλυψη θερμικών αναγκών στην παραγωγική διαδικασία) 

Το φυσικό αέριο είναι καύσιμο που διακινείται μέσω δικτύων. Επομένως ο τελικός καταναλωτής δεν έρχεται σε απευθείας επαφή με αυτό. Οι φυσικές του ιδιότητες, η τήρηση αυστηρών προδιαγραφών στην κατασκευή και συντήρηση των δικτύων διανομής και των εσωτερικών εγκαταστάσεων και συσκευών και η απλότητα των συσκευών στη χρήση τους το καθιστούν ασφαλές στη χρήση. Η ανάφλεξή του απαιτεί συγκεκριμένες αναλογίες αέρα και ταυτόχρονα την ύπαρξη σπινθήρα, ενώ ανιχνεύεται εύκολα εξαιτίας της χαρακτηριστικής του οσμής. 
 
Ο Εθνικός Κανονισμός προδιαγράφει υλικά, εξαρτήματα, συνδέσεις και ελέγχους που πραγματοποιούνται στην εσωτερική εγκατάσταση, ώστε να διασφαλίζεται η στεγανότητα των εγκαταστάσεων. Προαιρετικά ή και υποχρεωτικά σε ορισμένες περιπτώσεις σύμφωνα με τον Κανονισμό, μπορεί να τοποθετηθεί διάταξη ανίχνευσης διαρροής του φυσικού αερίου. 

• Δεν κάνω χρήση γυμνής φλόγας και να δεν ενεργοποιώ κάποιο αντικείμενο που θα μπορούσε να παράγει σπινθήρα, όπως ηλεκτρικούς διακόπτες, κουδούνια, τηλέφωνο, κλπ. 
• Σβήνω άμεσα τυχόν αναμμένο τσιγάρο ή άλλες πηγές θερμότητας.  
• Ανοίγω όλες τις πόρτες και τα παράθυρα του χώρου για την δημιουργία ρεύματος αέρα. Το φυσικό αέριο είναι πιο ελαφρύ από τον αέρα και θα διαφύγει στην ατμόσφαιρα.  
• Κλείνω την κεντρική βάνα παροχής αερίου της εγκατάστασης και τους διακόπτες όλων των συσκευών φυσικού αερίου. 
• Ενημερώνω την Υπηρεσία Άμεσης Επέμβασης στα τηλέφωνα 800 11 11 330 / 11322 για Αττική, 10302 για Θεσσαλονίκη και Θεσσαλια και 117111 για την υπόλοιπη Ελλάδα, από εξωτερική τηλεφωνική συσκευή. 

Η μεταφορά του φυσικού αερίου σε μεγάλες αποστάσεις, κυρίως από τις περιοχές ή τις χώρες που παράγεται, πραγματοποιείται μέσω αγωγών μεταφοράς υψηλής πίεσης σε αέρια μορφή με βυτία σε συμπιεσμένη μορφή (CNG) και με δεξαμενόπλοια σε υγροποιημένη μορφή (LNG). 

Από τα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα και τα Ελληνοτουρκικά σύνορα, μεταφέρεται στην ηπειρωτική Ελλάδα έως τα όρια των πόλεων μέσω του δικτύου (υψηλής πίεσης) μεταφοράς του ΔΕΣΦΑ. Από τα όρια των πόλεων έως τον κάθε μετρητή μεταφέρεται μέσω του δικτύου (χαμηλής πίεσης) διανομής της εκάστοτε ΕΔΑ. 

Οι διαφορές μεταξύ φυσικού αερίου και υγραερίου είναι πολλές. Το φυσικό αέριο είναι κυρίως μεθάνιο και ενώσεις υδρογόνου, έχει πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα και το βρίσκουμε απευθείας στην φύση όπου και παράγεται.  Το υγραέριο είναι υποπροϊόν του πετρελαίου και παράγεται κατά την βιομηχανική επεξεργασία της διύλισής του. Η σχετική πυκνότητα του φυσικού αερίου είναι μικρότερη από αυτή του αέρα (θεωρώντας αυτή του αέρα ίση με 1). Αυτή η διαφοροποίηση κάνει το φυσικό αέριο ελαφρύτερο, ενώ το υγραέριο είναι βαρύτερο από τον ατμοσφαιρικό αέρα, που σημαίνει ότι σε τυχόν διαφυγή το υγραέριο συγκεντρώνεται χαμηλά με κίνδυνο έκρηξης. 

Κατά τη διάρκεια του έτους, οι καταγραφές ενδείξεων των μετρητών πραγματοποιούνται από τον αρμόδιο Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής (ΕΔΑ) ως εξής: 
• 3 φορές για  καταναλώσεις έως 650 m3/έτος (ή 7,18 MWh/έτος), για χρήση μαγειρικής συσκευής (κουζίνας) και παραγωγής ζεστού νερού χρήση (21-31 Δεκεμβρίου, 21-30 Απριλίου, 21-31 Αυγούστου) 
• 5 φορές για καταναλώσεις μεγαλύτερες των 650 m3/έτος (ή 7,18 MWh/έτος), έως 3.000 m3/έτος (ή 33,145 MWh/έτος), χρήση αυτόνομης οικιακής θέρμανσης, κουζίνας, παραγωγής ζεστού νερού χρήσης και μικρής εμπορικής δραστηριότητας.  
• Ανάλογα με την «ομάδα» τιμολόγησης (την οποία πληροφορείστε από τον λογαριασμό φυσικού αερίου, στο πεδίο «περίοδος επόμενης μέτρησης»), 
• Κάθε μήνα (21-30/31 κάθε μήνα) για τους πελάτες  με μεγαλύτερη κατανάλωση που τιμολογούνται ανά μήνα (εκτός της θερινής περιόδου για πελάτες μόνο με χρήση θέρμανσης).

Ο πάροχος μπορεί να ζητά από τον πελάτη μια εγγύηση έναντι κατανάλωσης, η οποία υπολογίζεται με βάση: 

  • Tην αναμενόμενη ετήσια κατανάλωση της κατηγορίας που ανήκει ο κάθε πελάτης 
  • Tον τύπο του μετρητή του πελάτη 

Μετά τη λύση της Σύμβασης Προμήθειας με την Εταιρεία, γίνεται επιστροφή της εγγύησης έναντι κατανάλωσης στον πελάτη. Παράλληλα, πραγματοποιείται ρύθμιση από πλευράς του πελάτη κάθε πιθανής οικονομικής εκκρεμότητας που απορρέει από τη Σύμβαση Προμήθειας. Το ποσό της εγγύησης ή το πιστωτικό υπόλοιπο που προκύπτει μετά τον συμψηφισμό, καταβάλλεται στον πελάτη άτοκα, σε τραπεζικό λογαριασμό που γνωστοποιεί στην εταιρεία. 
Σε περίπτωση που επιλέξετε εξόφληση με πάγια εντολή, οι περισσότερες εταιρείες σας δίνουν έκπτωση ή ακόμα και μηδενίζουν την εγγύησή σας.  

Ο ΕΝΑΝΤΙ λογαριασμός βασίζεται στην ιστορικότητα της κατανάλωσης κάθε παροχής, ανάλογα με την κατηγορία της και την περίοδο που αφορά. Το ποσό που χρεώνεται στον ΕΝΑΝΤΙ και αφορά στη χρέωση Φυσικού Αερίου, αφαιρείται στον επόμενο ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ λογαριασμό που θα εκδοθεί. 

Οι τιμές του φυσικού αερίου αναπροσαρμόζονται μηνιαία, με βάση το κόστος αγοράς αερίου του προηγούμενου μήνα. Με δεδομένο ότι το μικτό περιθώριο εμπορίας παραμένει σταθερό, η εξέλιξη των μηνιαίων τιμών φυσικού αερίου, είτε ανοδικά είτε πτωτικά, οφείλεται στο κόστος αγοράς φυσικού αερίου, το κόστος τελών διανομής από την Οικεία ΕΔΑ και το κόστος μεταφοράς φυσικού αερίου από το διαχειριστή ΕΣΦΑ. 

Σύμφωνα με το Ν.3986/2011, οι πάροχοι υποχρεούται να συνεισπράττουν με τους λογαριασμούς αερίου τη χρέωση για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης όπως αυτή ορίζεται από το αρμόδιο υπουργείο και να την αποδίδουν στο Κράτος. 
Επίσης, σύμφωνα με το Ν.2093/92, άρθρο 9 (παρ.5,6,7), υποχρεούνται να συνεισπράττουν με τους λογαριασμούς αερίου την χρέωση για το Ειδικό Τέλος (5‰) και να την αποδίδουν στο Κράτος. Το Ειδικό τέλος (5‰) εφαρμόζεται επί των υπαγομένων σε ΕΦΚ χρεώσεων προσαυξημένων με τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (αναλογικό τέλος + ΕΦΚ) και δεν υπόκειται σε ΦΠΑ. 

Η εκπρόθεσμη πληρωμή του Λογαριασμού συνεπάγεται χρέωση τόκων υπερημερίας, επί του συνολικού ποσού και για τις ημέρες καθυστέρησης, που υπολογίζονται από την επόμενη της ημερομηνίας λήξης έως και την ημέρα πληρωμής περιλαμβανόμενης. Οι τόκοι υπερημερίας περιλαμβάνονται στο Λογαριασμό που θα αποστέλλεται στον καταναλωτή μετά την πληρωμή της ληξιπρόθεσμης οφειλής. Εφόσον ο καταναλωτής εξακολουθεί να καθυστερεί την οφειλή για περισσότερες από δεκαπέντε (15) ημέρες μετά την ημερομηνία λήξης του λογαριασμού, θα ειδοποιείται από τον πάροχο μέσω επιστολής και σε περίπτωση που η μη καταβολή, ή η υπερημερία, παραταθεί πέρα από την προθεσμία που θα αναφέρεται στην επιστολή, η Εταιρεία θα προβαίνει σε διακοπή της παροχής φυσικού αερίου. 

Ο καταναλωτής ανακτά την χρήση της Υπηρεσίας Αερίου μετά την εξόφληση των πιθανών παλαιότερων οφειλών και των δαπανών που προέρχονται από τις προαναφερθείσες ενέργειες του, αλλά και την άρση των αιτιών που οδήγησαν στη διακοπή της παροχής. Όλες οι σχετικές δαπάνες που συνεπάγεται η επανενεργοποίηση/επανασύνδεση της παροχής, βαρύνουν τον καταναλωτή. 

Ο λογαριασμός κατανάλωσης περιλαμβάνει: 
  
Α) Μη Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις 
  
1. Χρεώσεις Προμήθειας 
  
a. Το αναλογικό τέλος που αφορά την κατανάλωση φυσικού αερίου η οποία γίνεται με αναγωγή των μετρηθέντων Κυβικών Nm3 σε κιλοβατώρες KWh βάσει της Ανωτέρας Θερμογόνου Δύναμης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 
  
b. Το πάγιο Τέλος που αφορά το πάγιο κόστος με το οποίο επιβαρύνεται ο μη επιλέγων καταναλωτής και είναι το ποσό που προκύπτει από ημερήσια τιμή παγίου τέλους εκφρασμένη σε €/ημ. για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 
  
Β) Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις 
  
1. Χρεώσεις βασικής δραστηριότητας Δικτύου Διανομής 
  
a. Η Χρέωση Δυναμικότητας (€/ημέρα) υπολογίζεται και  τιμολογείται βάσει της δεσμευμένης δυναμικότητας ανάλογα με τον αριθμό των ημερών του μήνα κατά τον οποίο είναι ενεργή η παροχή του πελάτη. 
  
b. Η Χρέωση Ενέργειας (€/KWh) υπολογίζεται και  τιμολογείται με βάση την ποσότητα φυσικού αερίου που κατανεμήθηκε στην παροχή του πελάτη κατά τη διάρκεια του μήνα. 
  
2. Χρεώσεις Μεταφοράς 
  
Οι χρεώσεις μεταφοράς (€/KWh)  αφορούν τη μεταφορά φυσικού αερίου από τον Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου προς τον προμηθευτή. 
  
3. Φόροι και τέλη 
• τον εκάστοτε ισχύοντα Φ.Π.Α. 
• τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης 
• το Ειδικό Τέλος 
• το Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού 
  
4. Λοιπές Χρεώσεις 
• τους ενδεχόμενους τόκους υπερημερίας σε περίπτωση εκπρόθεσμης εξόφλησης προηγούμενων λογαριασμών 
• τιμολόγηση από λοιπές υπηρεσίες και κάθε άλλη οφειλή του καταναλωτή προς την εταιρεία που αποστέλλεται περιοδικά στον Καταναλωτή για πληρωμή. 
  
Τέλος, στο λογαριασμό φαίνεται η συνολική χρέωση σε € που πρέπει να καταβάλει ο καταναλωτής , η προθεσμία πληρωμής και η περίοδος της επόμενης μέτρησης. 
Οι λογαριασμοί φυσικού αερίου μπορούν να εκδίδονται ως: 
  
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΙ  όταν έχει ληφθεί εκ μέρους της Εταιρίας ή υποβληθεί εκ μέρους του πελάτη η ένδειξη του μετρητή αερίου και αναφέρουν την φράση ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ. 
  
ΕΝΑΝΤΙ όταν δεν έχει ληφθεί η ένδειξη του μετρητή αερίου λόγω υπαιτιότητας του πελάτη και αναφέρουν την φράση ΕΝΑΝΤΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ. 
  

Το αναλογικό τέλος αντιστοιχεί στην ποσότητα φυσικού αερίου που πραγματικά καταναλώθηκε και είναι το ποσό που προκύπτει από την καταναλωθείσα ποσότητα εκφρασμένη σε kWh πολλαπλασιαζόμενη επί την τιμή αερίου εκφρασμένη σε €/kWh. 

Το πάγιο τέλος αντιστοιχεί στο πάγιο κόστος με το οποίο επιβαρύνεται ο καταναλωτής και είναι το ποσό που προκύπτει από ημερήσια τιμή παγίου τέλους εκφρασμένη σε €/ημ. πολλαπλασιαζόμενη επί τις ημέρες της περιόδου τιμολόγησης. 

Βάσει του Ν.4389/2016, οι Πάροχοι υποχρεούνται να συνεισπράττουν, σύμφωνα με τα σχετικά οριζόμενα του νόμου, με τους λογαριασμούς αερίου τη χρέωση για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και να την αποδίδει στο Κράτος. 

Σύμφωνα με το Ν.2093/92, άρθρο 9 (παρ.5,6,7), οι πάροχοι υποχρεούνται να συνεισπράττουν με τους λογαριασμούς αερίου την χρέωση για το Ειδικό Τέλος (5‰) και να την αποδίδει στο Κράτος. 
Το Ειδικό τέλος (5‰) εφαρμόζεται επί των υπαγομένων σε ΕΦΚ χρεώσεων προσαυξημένων με τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (αναλογικό τέλος + ΕΦΚ) και δεν υπόκειται σε ΦΠΑ. 

Σύμφωνα με το Ν.4001/2011, άρθρο 73 και την απόφαση της Ρ.Α.Ε (ΦΕΚ Β’ 1211/31.12.18) οι πάροχοι υποχρεούνται να συνεισπράτουν με τους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς αερίου την χρέωση για το Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού και να την αποδίδουν  στον  Διαχειριστή του ΕΣΦΑ (ΔΕΣΦΑ). 
Το Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού (Τ.Α.Ε.) υπόκειται σε ΦΠΑ και ειδικό τέλος (5‰) και εφαρμόζεται στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς αερίου επί της κατανάλωσης αερίου από 01/05/19 και μετά. 

Τα τέλη διανομής  αφορούν τη Βασική Δραστηριότητα Διανομής Φυσικού Αερίου με βάση την οποία ο Διαχειριστής Δικτύου Διανομής – Οικεία Ε.Δ.Α -  εισπράττει το απαιτούμενο αντάλλαγμα για τη Βασική Δραστηριότητα Διανομής Φυσικού Αερίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 88 του νόμου 4001/2011. 

Τα τέλη μεταφοράς αφορούν τις υπηρεσίες μεταφοράς Φυσικού Αερίου στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου και αποδίδονται στον Διαχειριστή Ε.Σ.Φ.Α. και τιμολογούνται σύμφωνα με τον Κανονισμό Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων του Ε.Σ.Φ.Α. 

ΜΕΙΩΣΕ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΟΥ ΕΩΣ 40%

Στην ασφάλεια του οχήματός σου!

φθηνότερη ασφάλεια αυτοκινήτου

ΜΕΙΩΣΕ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΟΥ ΕΩΣ 40%

Στην ασφάλεια του οχήματός σου!