Μαζί δημιουργούμε την κοινωνία του αύριο

Εταιρική υπευθυνότητα

Μαζί δημιουργούμε την κοινωνία του αύριο.

Η εταιρική υπευθυνότητα του Ομίλου Money Market Α.Ε για το 2019 αποτελείται από 3 στρατηγικούς πυλώνες με σκοπό μια καλύτερη και πιο σύγχρονη κοινωνία.


Περιβάλλον

Δράσεις και δωρεές σε ιδρύματα και σκοπούς για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, την προστασία των δασών και την προστασία της βιοποικιλότητας.


Ασφάλεια

Εκπαίδευση της κοινωνίας σε θέματα οδικής ασφάλειας και συμπαράσταση σε ιδρύματα και οργανισμούς με σκοπό τη μείωση Τροχαίων Ατυχημάτων αλλά και την περίθαλψη θυμάτων από τροχαία ατυχήματα.


Κοινωνία & Άνθρωπος

Συμπαράσταση και οικονομική στήριξη σε οργανισμούς, προγράμματα και δράσεις που προάγουν την κοινωνική συνοχή με έμφαση στα άτομα με ειδικές ανάγκες και στην τρίτη ηλικία.