Αρχική / Οδηγός Χρηματοοικονομικών / Δάνεια / Δάνεια με εγγύηση ελληνικού δημοσίου: Τι είναι & Ποιους αφορούν;

Δάνεια με εγγύηση ελληνικού δημοσίου: Τι είναι & Ποιους αφορούν;

δάνεια με εγγύηση ελληνικού δημοσίου

Έχεις επιχείρηση που δέχθηκε πλήγμα από την πανδημία και θέλεις να καλύψεις τις λειτουργικές της ανάγκες; Είχες την ατυχία να μπεις στον επιχειρηματικό στίβο μέσα στο 2020 ή το 2021 και έπεσες πάνω στη χειρότερη συγκυρία των τελευταίων δεκαετιών;

Πλέον, έχεις τη δυνατότητα να εξασφαλίσεις προνομιακή χρηματοδότηση με 80% Εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, μέσω της πρωτοβουλίας που τρέχει από το «Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19» της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Τσέκαρε όλες τις διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης που μπορούν σε βοηθήσουν να ανταπεξέλθεις στις δυσκολίες μέχρι να ανακάμψει η οικονομική δραστηριότητα, τις προϋποθέσεις και τα χαρακτηριστικά των δανείων.

Τι είναι τα δάνεια με εγγύηση ελληνικού δημοσίου;

Τι σημαίνει «εγγύηση του ελληνικού δημοσίου»;

Τα δάνεια με εγγύηση ελληνικού δημοσίου στην ουσία είναι ένα μοντέλο δανειοδότησης. Μέσω αυτού, το Δημόσιο βάζει πλάτη, προσφέρει δηλαδή εγγυήσεις, για να γίνει πιο εύκολη η χορήγηση δανείου από τις τράπεζες.

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα λ.χ. η εγγύηση του ελληνικού δημοσίου είναι στο 80%, που σημαίνει δύο πράγματα:

Α) ότι η επιχείρηση πρέπει να καλύψει με εγγυήσεις το 20% του δανείου

Β) η τράπεζα είναι καλυμμένη για το 80% του δανείου από το δημόσιο

Επομένως, αυξάνονται πολύ οι πιθανότητες να εγκριθεί το δάνειο – το οποίο μάλιστα δίνεται με ευνοϊκούς όρους – αλλά και να μην κοκκινίσει, διευκολύνοντας τόσο τον δανειολήπτη, όσο και την τράπεζα.

Η χρηματοδότηση αφορά αποκλειστικά τη χορήγηση δανείων κεφαλαίου Κίνησης, με ευνοϊκό επιτόκιο λόγω της εγγύησης του Ταμείου σε ποσοστό 80%, για την υποστήριξη των αυξημένων αναγκών ρευστότητας των επιχειρήσεων που προκύπτουν συνεπεία της τρέχουσας συγκυρίας που έχει δημιουργηθεί λόγω του COVID 19.

Ποιους αφορά το δάνειο αυτό;

Μικρές, πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που:

 • έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών που κατά την τελευταία διαχειριστική χρήση δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ ή ενεργητικό που δεν ξεπερνά τα 43 εκατ. ευρώ
 • απασχολούν κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς, λιγότερους από 250 εργαζομένους (υπολογισμός σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας Ε.Μ.Ε.)
 • Μεγάλες επιχειρήσεις των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών και το απασχολούμενο προσωπικό υπερβαίνουν τα μεγέθη της κατηγορίας των ΜμΕ.

Δηλαδή, το δάνειο με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου δεν αφορά ανάγκες του σπιτιού, που θα ικανοποιούσες με καταναλωτικό ή στεγαστικό δάνειο.

Ποια κριτήρια πρέπει να πληρούν οι επιχειρήσεις;

 • Ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησης, θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
 • Να είναι επιχείρηση που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.
 • Να μην θεωρείται προβληματική κατά την 31.12.2019 (όπως αναφέρεται στο σημείο 18 του άρθρου 2 του Κανονισμού 651/2014).
 • Να κρίνεται πιστοληπτικά αποδεκτή σύμφωνα με την ισχύουσα πιστωτική πολιτική και τις εσωτερικές διαδικασίες της Τράπεζας.
 • Να ήταν ενήμερη 31.12.2019 ή 29.2.2020. Ενήμερη πιστοδότηση για τις ανάγκες της παρούσας Δράσης είναι αυτή που δεν υπερβαίνει τις 90 ημέρες με σημείο αναφοράς την 31.12.2019 ή την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
 • Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του νόμου 4488/17 (Α 137/139/17), όπως ισχύει.
 • Να μην εκκρεμεί σε βάρος της εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.
 • Εφόσον έχει ενταχθεί σε προγράμματα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (πρώην ΕΤΕΑΝ) που έχουν λήξει ή βρίσκονται σε ισχύ, να μην έχει εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά στην αποπληρωμή των εν λόγω προγραμμάτων της Ε.Α.Τ. (καταγγελία δανείου ή ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των ενενήντα (90) ημερών).

Για την περίπτωση επιχείρησης που έχει παρουσιάσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά σε σχέση με τα ανωτέρω, η Ε.Α.Τ. δύναται να εγκρίνει αίτημα χορήγησης δανείου στο πλαίσιο του «Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19» Β΄ Κύκλος, εφόσον:

 • πρόκειται για Πρόγραμμα εγγυοδοσίας και δεν έχει καταβληθεί το ποσό οφειλής εγγύησης από πλευράς της EAT ή
 • έχει εξοφλήσει πλήρως την οφειλή της πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης ή
 • εφόσον έχει βεβαιωθεί η εν λόγω οφειλή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., έχει ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, η οποία συνεχίζει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 • δεν υπερβαίνει το όριο των ενισχύσεων που θέτει το προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου Covid-19.
 • είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη κατά την εκταμίευση.

Ποιες επιχειρήσεις εξαιρούνται;

Εξαιρούνται της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα όσες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και εμπορία όπλων και πυρομαχικών, στην παρασκευή, επεξεργασία και εμπορία καπνού και προϊόντων καπνού, στα γενετικά μεταλλαγμένα τρόφιμα και σε παράνομες δραστηριότητες σύμφωνα το εθνικό δίκαιο.

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του δανείου με εγγύηση από το ελληνικό δημόσιο;

Διάρκεια: Έως 5 έτη (60 μήνες)

Μέγιστο ποσό δανείου:

Για τις επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μέχρι την 31/12/2019 δεν θα υπερβαίνει το μικρότερο από τα παρακάτω ποσά: 000 ευρώ ή το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης κατά το έτος 2019.
Για τις επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός του 2020 ή του 2021 το ποσό του δανείου δεν θα υπερβαίνει το μικρότερο από τα παρακάτω ποσά:000 ευρώ ή το ποσό που θα προκύπτει από τις ανάγκες ρευστότητας που πρέπει να καλύψει ο δικαιούχος από την ημερομηνία χορήγησης του δανείου και για τους επόμενους 18 μήνες και οι οποίες πρέπει να αποδεικνύονται με επαρκή αιτιολόγηση και τεκμηρίωση.

👉 Ποσοστό εγγύησης: 80%

👉 Περίοδος χάριτος: Μέχρι 6 μήνες

👉 Επιτόκιο: Επιτόκιο βάσης Euribor 6 μηνών (περιοριζόμενο σε μηδέν, σε περίπτωση αρνητικής τιμής) πλέον περιθωρίου, όπως θα καθορίζεται ανά δανειζόμενη επιχείρηση και εισφοράς του Ν.128/75.

👉 Περιοδικότητα δόσεων: Τρίμηνη ή εξάμηνη

👉 Εκταμιεύσεις: Τμηματικές ή εφάπαξ

👉 Καταληκτική ημερομηνία εκταμιεύσεων: Έως και την 31η Δεκεμβρίου 2021

👉 Πώς γίνεται η αίτηση: Η υποβολή αίτησης, θα πραγματοποιείται στο διαδικτυακό τόπο www.ependyseis.gr, και κατόπιν η επιχείρηση θα υποβάλει το φυσικό της φάκελο προς αξιολόγηση στην τράπεζα.

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζεις για τα δάνεια με εγγύηση από το ελληνικό δημόσιο;

 • Τα δάνεια με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου πρέπει να αντιμετωπίζονται όπως κάθε άλλο δάνειο. Δεν είναι χρήματα που χαρίζονται, αλλά χρήματα που πρέπει να επιστραφούν.
 • Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο, και με τη συνεισφορά του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

Και τώρα ξέρεις! Για την επιχείρησή σου, ίσως και να δικαιούσαι δάνειο με εγγύηση ελληνικού δημοσίου. Όμως για τις προσωπικές σου ανάγκες, υπάρχουν διάφορα καταναλωτικά δάνεια που ίσως έχει νόημα να εξετάσεις.

Σύγκρινε δάνεια δωρεάν στην πλατφόρμα μας, online και χωρίς να στηθείς σε ουρές στην τράπεζα. Μάθε πληροφορίες, βρες το τραπεζικό προϊόν που σε συμφέρει και όταν είσαι έτοιμος, προχωράς!


1 αστέρι2 αστέρια3 αστέρια4 αστέρια5 αστέρια (Αξιολόγησε αυτό το άρθρο)
Loading...
δάνεια banner

Online σύγκριση δανείων σε 1′

Βρες το δάνειο που σου ταιριάζει, χωρίς να πας στην τράπεζα.