Οδηγός Ασφάλειας Μηχανής

Βασική ασφάλεια μηχανής – Συχνές ερωτήσεις


Η ασφάλιση οχήματος για Αστική Ευθύνη - γνωστή και ως βασική ασφάλιση- είναι υποχρεωτική βάσει Νόμου. Η συγκεκριμένη ασφάλιση είναι η ελάχιστη ασφάλιση και καλύπτει τις απαραίτητες αποζημιώσεις για υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες, σε περίπτωση ατυχήματος.

Η υποχρεωτική ασφάλιση της έναντι τρίτων αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία των αυτοκινήτων, καθιερώθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, με την ψήφιση του Ν. 489/76, «Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ' ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης», που άρχισε να ισχύει από την 1.1.1978.

Σκοπός και φιλοσοφία του είναι η προστασία των τρίτων.

Ένα όχημα πρέπει να είναι ασφαλισμένο ακόμα και αν είναι δεν κυκλοφορεί! Στην περίπτωση που ο κάτοχος δε το κινεί και δεν επιθυμεί να το ασφαλίσει πρέπει να καταθέσει τις πινακίδες (διαδικασία ακινησίας).


Με την ασφάλιση αστικής ευθύνης από ατύχημα, η ασφαλιστική εταιρεία αναλαμβάνει να αποκαταστήσει τη ζημία που θα προκαλέσει με υπαιτιότητά του σε “τρίτους", το πρόσωπο του οποίου την ευθύνη καλύπτει το ασφαλιστήριο.

”Τρίτα” πρόσωπα θεωρούνται και οι επιβαίνοντες στο όχημα που προκάλεσε το ατύχημα αλλά όχι ο ίδιος ο ασφαλισμένος σαν συνεπιβάτης του οχήματός του, ούτε και ο οδηγός αυτού.